Úvod    Prihlášky    Prihláška do kurzov

Prihláška do kurzov

Záväzná prihláška a čestné prehlásenie

Čestne prehlasujem, že som si vedomý(á) právnej zodpovednosti za svoje dieťa, ktoré týmto záväzne prihlasujem do kurzu(ov) "plávania" dojčiat a batoliat.
Ďalej prehlasujem, že som bol(a) oboznámený(á) so zásadami spolupráce, dodržiavaním hygieny, organizačnými záležitosťami a bezpečnostnými opatreniami. Bol(a) som upozornený(á), že v prípade nedodržiavania hygienických opatrení budem vylúčený(á) z kurzu bez nároku na náradu škody.
Rovnako prehlasujem, že z pravidelných prehliadok dieťaťa v poradni detského zdravotného strediska nie som si vedomý(á) žiadnej prekážky z hľadiska zdravotného stavu dieťaťa, ktorá by znemožňovala vykonávať vyššie uvedenú činnosť. Zaväzujem sa, že budem dochádzať s dieťaťom do kolektívu v dobrom zdravotnom stave.
Čestne prehlasujem, že sme v poslednej dobe neprišli do styku so žiadnou infekčnou chorobou.

Na základe elektronickej prihlášky Vás budeme kontaktovať o možnostiach zaradenia do kurzu.

Elektronická prihláška do kurzov:


Mám záujem v meste Prešov:
 KURZ PLÁVANIA
 KURZ POHYBOVEJ VÝCHOVY
 KURZ STAROSTLIVOSTI O NOVORODENCA
 KURZ MANIPULÁCIE S DIEŤATOM
 PORADŇA PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVOJA

Príjemca údajov:prihlasky@kidfit.sk
Miesto kurzu:KID FIT, s.r.o., Budovateľská 44/F, Prešov
*Meno:
*Priezvisko:
Titul:
*Ulica:*Číslo:
*Mesto:PSČ:
Mobil:*e-mail:
ICQ číslo:skype:
*Meno a priezvisko dieťaťa:  
*Rok narodenia dieťaťa:*Mesiac narodenia dieťaťa:
(v prípade, že kurz "plávania" absolvuje viac detí z jednej rodiny vyplňte prosím aj ostatné položky)

Meno a priezvisko 2. dieťaťa:  
Rok narodenia 2.dieťaťa:Mesiac narodenia 2.dieťaťa:
    
Poznámka:
Ošetrujúci lekár:
Súhlasím s podmienkami zmluvy:  áno    nie
Odoslať kópiu prihlášky na môj email:  áno    nie
Zaregistrovanie Vašej prihlášky Vám potvrdíme obratom (e-mailom). Na základe tejto prihlášky budete pozvaní na organizačné stretnutie. Cieľom stretnutia je oboznámiť rodičov s organizačnými pokynmi a všeobecnými obchodnými podmienkami kurzu. Údaje obsiahnuté v tomto formulári slúžia len pre potreby zaradenia do kurzu a nebudú poskytnuté tretím osobám.